HOFFMANNS ERZÄHLUNGEN // Jaques Offenbach

Staatstheater Mainz // 2019

KOSTÜME

Regie: Elisabeth Stöppler

Musikalische Leitung: Robert Houssart

Bühne: Valentin Köhler

Video: Andreas Etter

Dramaturgie: Christin Hagemann                                                                                                                                           Fotos: Andreas Etter